Wejście
Rejestracja
Pomoc

Zasady i warunki

1. Wprowadzenie

1.1. Odwiedzając i/lub korzystając z dowolnej części strony internetowej vavada.com (zwanej dalej „Serwisem”) oraz tworząc konto w tym Serwisie, akceptujesz przestrzeganie zasad i warunków Serwisu, jego polityki prywatności, zasad każdej gry, wszystkich warunków umieszczania i dystrybucji reklam w Serwisie, ofert specjalnych i bonusów aktywnych w Serwisie w dowolnym momencie. Powyższy wykaz zasad i przepisów zwany jest dalej „Warunkami użytkowania”. Prosimy o uważne przeczytanie Warunków użytkowania przed ich akceptacją. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie twórz konta, nie korzystaj i/lub nie kontynuuj korzystania z Serwisu. Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania w pełni podanych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

Ogólne zasady i warunki

2. Strony

2.1. Wszystkie informacje zamieszone w Serwisie są zapewniane przez dostawcę usług: Alacomia Ltd., Loutrakiou, 5, 2027, Nicosia, Cyprus (adres pocztowy: Loutrakiou, 5, 2027, Nicosia, Cyprus). Fragmenty Warunków użytkowania, w których zaimki „my”, „nas”, „nasz” lub słowo „Firma” nie mają nic wspólnego z wyżej wymienioną firmą, z którą zawierasz umowę.

3. Zmiany w Warunkach korzystania z serwisu

3.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji dowolnej części Warunków użytkowania z wielu powodów, w tym komercyjnych, prawnych (w celu zachowania zgodności z nowymi przepisami prawa i/lub rozporządzeniami) lub z powodów związanych z obsługą klienta. Aktualizacje Warunków użytkowania, jak również data ich wejścia w życie, są dostępne w Serwisie. O wszelkich zmianach, uzupełnieniach lub aktualizacjach Warunków użytkowania będziemy informować poprzez zamieszczenie ich bezpośrednio w Serwisie w ich najnowszej wersji. Gracz w pełni odpowiada za zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Zachęcamy graczy do regularnego sprawdzania tych aktualizacji. Firma może dokonywać zmian w systemie operacyjnym Serwisu, jak również w regulaminie lub oprogramowaniu według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto, Firma ma prawo dokonywać zmian w wymaganiach dotyczących dostępu do Serwisu lub korzystania z jego usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Jeśli nie zgadzasz się z podanymi zmianami, możesz zakończyć korzystanie z Serwisu i/lub usunąć konto, zgodnie z punktem 17 niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z jakiejkolwiek części Serwisu po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania będzie automatycznie uznawane za akceptację takich zmian w Warunkach użytkowania, w tym wszelkich uzupełnień, usunięć, zamian lub innych zmian w danych identyfikacyjnych Firmy opisanych w punkcie 2.1 niniejszych Warunków użytkowania, bez względu na to, czy otrzymałeś odpowiednie powiadomienia dotyczące zmian w Warunkach użytkowania, czy też nie.

4. Normy prawne

4.1. Jeżeli nie ukończyłeś 18 lat lub nie jesteś w wieku pozwalającym uczestniczyć w grach hazardowych zgodnie z prawem jurysdykcji mającej zastosowanie w Twoim przypadku („Odpowiedni wiek”), nie możesz korzystać z usług świadczonych w Serwisie. Korzystając z usług Serwisu, osoba poniżej Odpowiedniego wieku narusza Warunki użytkowania Serwisu. Mamy prawo w każdej chwili zażądać dokumentacji dotyczącej Twojego wieku, aby upewnić się, że osoby poniżej Odpowiedniego wieku wymaganego przez prawo kraju, w którym mieszkają, nie korzystają z usług świadczonych w Serwisie. Firma ma wszelkie prawne powody, aby uunąć Twoje konto i/lub odmówić świadczenia usług, jeśli nie ma jest dostępny dowód na to, że jesteś pełnoletni, lub jeśli Firma podejrzewa, że osoba poniżej ustawowego wieku korzysta z Serwisu.

4.2. W przypadku niektórych jurysdykcji gry hazardowe online mogą być zabronione przez prawo. W takiej sytuacji rozumiesz i akceptujesz fakt, że Firma nigdy, w żadnym wypadku, nie udziela porad prawnych i/lub nie gwarantuje legalności korzystania z usług oferowanych przez Serwis. Należy pamiętać, że Firma nie deklaruje legalności korzystania z usług Serwisu zgodnie z ustawami i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji Twojego kraju. Korzystasz z Serwisu zgodnie z własnym wyborem i według uznania, a także bierzesz na siebie odpowiedzialność za ustalenie, czy korzystanie z usług oferowanych przez Serwis jest zgodne z ustawami i aktami prawnymi jurysdykcji Twojego kraju.

4.3. Firma nie ma zamiaru świadczyć wobec Ciebie usług, które wykraczają poza zakres ustaw i aktów prawnych jurysdykcji obowiązujących w Twoim kraju. Niniejszym oświadczasz, gwarantujesz i wyrażasz zgodę na zapewnienie, że korzystanie z usług oferowanych przez Serwis jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i aktami prawnymi obowiązującymi w jurysdykcji Twojego kraju. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne lub nieautoryzowane korzystanie z usług oferowanych przez Serwisy.

4.4. Ponadto, zabronione jest zakładanie konta w Firmie i/lub dokonywanie wpłat, jeśli mieszkasz w Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Izraelu, Singapurze, na Wyspach Karaibskich, w Holandii, Wielkiej Brytanii czy w krajach Holandii Karaibskiej: Curaçao, Arubie, Bonaire, Saint-Martin, Sint Eustatius i Sabie. Firma handlowo-usługowa (vavada.com) nie będzie przetwarzać transakcji dla klientów z niedozwolonych obszarów. Firma może zmienić listę jurysdykcji bez uprzedniego powiadomienia. Z kolei użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za nietworzenie konta i/lub nieużywanie go, jeśli znajduje się na terytorium jednej z powyższych jurysdykcji.

4.5. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki i opłaty od wszelkich wygranych wypłacanych Ci w wyniku korzystania z usług oferowanych przez Serwis. Jesteś odpowiedzialny za zgłaszanie swoich wygranych i strat odpowiednim organom, jeśli podlegają one opodatkowaniu przez lokalne władze podatkowe, ustawodawcze lub inne.

5. Tworzenie konta

5.1. Aby móc korzystać z usług w Serwisie, należy utworzyć konto (zwane dalej „Kontem osobistym”). W tym celu należy podać swój adres e-mail lub numer telefonu i hasło, które będą używane w przyszłości do logowania się i podawania pewnych prywatnych danych (data urodzenia, imię i nazwisko oraz numer telefonu).

5.2. Rejestrując się w Serwisie, wyrażasz zgodę na podanie dokładnych, pełnych i wiarygodnych prywatnych danych. Musisz nas powiadsmiać o wszelkich zmianach w swoich prywatnych danych. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować ograniczeniami, niewykonaniem transakcji (w przypadku wygranych, bonusów) i/lub zamknięciem Konta osobistego.

5.3. W celu weryfikacji Twoich prywatnych danych Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów identyfikacyjnych. Firma ma prawo zawiesić funkcjonowanie Twojego Konta osobistego do czasu dostarczenia nam niezbędnych dokumentów i/lub całkowicie zamknąć Twoje konto, jeśli nie dostarczysz Firmie wymaganych dokumentów.

5.4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących rejestracji lub zmiany prywatnych danych prosimy o kontakt z naszym serwisem obsługi klienta online lub przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

5.5. Zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania możesz utworzyć w Serwisie tylko jedno konto. Dozwolone jest otwarcie tylko jednego konta dla gracza, adresu domowego, adresu IP, adresu pocztowego, komputera lub innego urządzenia. Wszystkie inne konta zarejestrowane w Serwisie są „Duplikowanymi kontami”. Również w tym przypadku Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuwania Duplikowanych kont.

5.6. Kasyno nie przyjmuje wniosków o zwrot jakichkolwiek pieniędzy i/lub początkowych wpłat z duplikowanych kont gry, jeśli zostało ono otwarte celowo w celu otrzymania bonusu i/lub innych ofert promocyjnych od kasyna lub zwrotu początkowej wpłaty dokonanej przez gracza. Ponadto, jeśli Kasyno stwierdzi, że duplikowane konto gry zostało utworzone z zamiarem oszukania Kasyna, początkowe wpłaty nie zostaną zwrócone graczowi.

5.7. Rejestrując się w Serwisie, użytkownicy wyrażają zgodę na wysyłanie im wiadomości i wyrażają zgodę na otrzymywanie SMS-ów, e-maili i innych form powiadomień reklamowych. Serwis wykorzystuje informacje o graczach do informowania o materiałach promocyjnych. Szanujemy prywatność naszych klientów. Jeśli gracze nie chcą otrzymywać materiałów promocyjnych, mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania SMS-ów i e-maili, kontaktując się z operatorem.

6. Weryfikacja tożsamości; wymagania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

6.1. Biorąc pod uwagę przyznane Ci prawa do korzystania ze wszystkich usług w Serwisie, gwarantujesz, potwierdzasz i wyrażasz zgodę na poniższe warunki:

6.1.1. Jesteś prawowitym właścicielem wszystkich środków wpłaconych na swoje Konto osobiste. Wszystkie informacje podane przez Ciebie w procesie rejestracji lub podczas korzystania z usług Serwisu oraz we wszystkich transakcjach wymagających wpłaty są dokładne, aktualne i w pełni zgodne z nazwiskiem/nazwiskami na kartach kredytowych i/lub debetowych oraz innych rachunkach płatniczych używanych do wpłaty lub wypłaty środków z Twojego Konta osobistego.

6.1.2. Jesteś jest w pełni świadomy ryzyka utraty pieniędzy podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis i ponosisz odpowiedzialność za takie straty. Zgadzasz się, że korzystanie z usług w Serwisie odbywa się według jedynie Twojego uznania i na Twoje ryzyko. Nie możesz wnosić żadnych roszczeń wobec Firmy w związku z poniesionymi przez Ciebie stratami.

6.1.3. W pełni rozumiesz procedurę, metody świadczenia usług i zasady gier oferowanych przez Serwis. Rozumiesz, że jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych informacji o zakładach i grach. Nie będziesz realizował żadnego działania, które mogłoby zaszkodzić Firmie lub jej reputacji.

6.2. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, niniejszym upoważniasz nas do przeprowadzania, według naszego własnego uznania, okresowych kontroli na żądanie osób trzecich (w tym organów regulacyjnych) i/lub do weryfikacji Twojej tożsamości i danych kontaktowych (zwanych dalej „Kontrolą”).

6.3. Podczas takich Kontroli Firma może ograniczyć wypłaty z Twojego konta.

6.4. Podanie niepełnych, nieprawdziwych, niedokładnych i/lub wprowadzających w błąd informacji jest uważane za naruszenie umowy. W takim przypadku, według naszego własnego uznania, oprócz innych działań, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Konta osobistego i/lub nałożenia zakazu dalszego korzystania z usług Serwisu.

6.5. Jeśli nie możemy potwierdzić, że osiągnąłeś Odpowiedni wiek, mamy wszelkie podstawy prawne do zamknięcia Twojego Konta osobistego w Serwisie. Jeśli stwierdzimy, że w momencie gry nie jesteś w Odpowiednim wieku, to:

6.5.1. zostanie zawieszone funkcjonowanie Twojego Konta osobistego;

6.5.2. wszystkie transakcje dokonane w tym okresie będą nieważne, a wszelkie odpowiednie środki wpłacone przez Ciebie na Twoje Konto osobiste zostaną Ci zwrócone;

6.5.3. wszystkie zakłady postawione przez Ciebie w tym okresie zostaną anulowane i zwrócone; oraz

6.5.4. kwota wszelkich wygranych otrzymanych przez Ciebie w okresie, w którym nie osiągnąłeś jeszcze Odpowiedniego wieku, zostanie utracona i na naszą prośbę będziesz zobowiązany do zwrotu wszelkich środków wypłaconych w tym okresie z Twojego konta.

6.6. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (ang. Politically Exposed Persons, PEP). Firma musi tworzyć przewidywania, oparte na ryzyku, w odpowiedzi na wszelkie próby podejmowania gier hazardowych przez jakąkolwiek kwalifikującą się osobę PEP, tj. osobę zajmującą znaczące stanowisko publiczne (lub która zajmowała takie stanowisko w dowolnym momencie w poprzednim roku), mającą dostęp do funduszy publicznych lub wpływową pozycję. Osoby PEP obejmują łatwo identyfikowalnych krewnych i współpracowników takich osób. Podejście oparte na ryzyku powinno być stosowane w oparciu o wartość i skalę hazardu oraz lokalizację takiego klienta.

Szanując i przestrzegając poufności naszych klientów, staramy się przeprowadzić dokładną, kompleksową weryfikację. W ramach rozszerzonej polityki weryfikacji, polityka „Poznaj swojego klienta” (ang. Know Your Client, KYC) opiera się na zasadach partnerstwa: jeśli znamy i rozumiemy naszych klientów, to oni znają i rozumieją nas. W przypadku roszerzonej polityki weryfikacji klienci mogą zostać poproszeni o dostarczenie następujących dokumentów w celu spełnienia wymogów naszej polityki KYC (kopia paszportu i rachunku za media lub wyciąg z konta bankowego). Firma zastrzega sobie wyłączne prawo do jednostronnego odrzucenia aplikacji klienta i/lub zakończenia dalszego świadczenia usług bez podania lub wyjaśnienia klientowi w przypadku naruszenia polityki KYC.

7. Bezpieczeństwo, hasło i nazwa użytkownika

7.1. Nie wolno ujawniać (celowo lub nieumyślnie) swojej nazwy użytkownika i hasła innym osobom. Jeśli zapomniałeś danych swojego Konta osobistego, możesz odzyskać swoje hasło, klikając link „Zapomniałem hasła” znajdujący się pod oknem logowania.

7.2. Jesteś w pełni odpowiedzialny za nieujawnienie hasła z Konta Osobistego, jak również za wszystkie działania i transakcje dokonane w Koncie Osobistym. Ponadto, jesteś odpowiedzialny za wszelkie straty w Koncie Osobistym, spowodowane działaniami osób trzecich.

7.3. Zobowiązujesz się do jak najszybszego powiadomienia Firmy o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa, o których się dowiedziałeś i/lub o nieautoryzowanym dostępie do swojego Konta osobistego. Wyrażasz zgodę na przedstawienie dowodów takiego nieuprawnionego dostępu na żądanie Firmy. We wszystkich przypadkach Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku nieautoryzowanego wykorzystania Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika i hasło, przez inne osoby lub nieautoryzowanego dostępu do Twojego Konta osobistego, niezależnie od okoliczności, czy posiadasz na ten temat wiedzę, czy też nie.

8. Zasady gry i zakłady w serwisie

8.1. Jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że informacje o Twojej transakcji są prawidłowe przed postawieniem i potwierdzeniem zakładu podczas gry.

8.2. Dostęp do historii transakcji wypłat można uzyskać, klikając link „Poproś o wypłatę” w Serwisie.

8.3. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy, w całości lub w części, wszelkich transakcji zleconych przez Ciebie za pośrednictwem Serwisu, według własnego uznania, jeśli naruszysz Warunki użytkowania. Żadnej transakcji nie można uznać za zaakceptowaną, dopóki nie otrzymasz od nas potwierdzenia, że transakcja została pomyślnie zakończona. Jeśli nie otrzymałeś potwierdzenia, że Twoja transakcja została zaakceptowana, powinieneś skontaktować się z naszym serwisem wsparcia klienta.

8.4. Możesz poprosić o anulowanie oferty, wysyłając wiadomość e-mail z taką prośbą do działu wsparcia klienta Serwisu.

9. Wpłata i wypłata środków z konta

9.1. Musisz wpłacić określoną kwotę na swoje Konto osobiste, aby grać w Serwisie.

9.2. Zapewniasz Firmę, że:

9.2.1. pieniądze, które wpłaciłeś na swoje konto, nie są uzyskane z żadnej działalności, która jest zabroniona, karalna i/lub nielegalna;

9.2.2. wszystkie wpłacone pieniądze należą do Ciebie, i żadna strona trzecia nie ma prawa ich żądać.

9.3. Możesz wpłacać pieniądze tylko z konta/systemu i/lub kart kredytowych zarejestrowanych na Twoje nazwisko, ponieważ Firma nie przyjmuje wpłat od stron trzecich (na przykład krewnych, przyjaciół, jednego z małżonków i/lub partnerów). Jeśli kontrola bezpieczeństwa wykaże naruszenie tego wymogu, cała wygrana zostanie unieważniona i zwrócona do nas.

9.4. Jeśli wymaga się przelewu bankowego w celu zwrotu pieniędzy prawowitemu właścicielowi, odbiorca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty i opłaty bankowe.

9.5. Firma nie przyjmuje gotówki wysłanej do nas. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z usług stron trzecich i/lub instytucji finansowych w celu przetwarzania płatności elektronicznych, ale tylko wtedy, gdy przepisy prawne takich organizacji i/lub instytucji finansowych nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania. Automatycznie zgadzasz się przestrzegać takich przepisów.

9.6. Ze względu na charakter usługi zwrot pieniędzy nie będzie dokonywany. Zgadzasz się nie odrzucać dokonywanych przez siebie transakcji, nie dokonywać żadnych zwrotów obciążenia ani anulować płatności, ani nie anulować żadnych wpłat na Konto osobiste. Zgadzasz się również zwrócić Firmie niespłacone wpłaty, a także wszelkie wydatki poniesione przez Firmę w związku z otrzymaniem swoich środków.

9.7. W przypadku podejrzanej lub nieuczciwej płatności, w tym użycia skradzionych lub zagubionych kart kredytowych i/lub jakiejkolwiek innej nieuczciwej działalności (w tym zwrotów obciążenia i anulowania) mamy prawo zablokować Twoje konto, anulować wszelkie dokonane wypłaty lub anulować wygrane. Mamy prawo zgłaszać wszelkie przypadki oszustw lub nielegalnych działań odpowiednim władzom i/lub organom ścigania (w tym biurom historii kredytowej). Mamy prawo korzystać z usług agencji windykacyjnych w celu odzyskiwania płatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie kart kredytowych, niezależnie od faktu zgłoszenia kradzieży karty kredytowej.

9.8. Firma ma prawo w dowolnym momencie obciążyć każde aktywne saldo konta w celu spłaty kwoty, którą musisz zapłacić Firmie jako dług, w tym anulowane zakłady lub stawki zgodnie z punktami 5.5 („Duplikowane konta”), 15 („Oszustwo, wyłudzenie, zmowa i działalność przestępcza ”) lub 21 („Błędy i przeoczenia”).

9.9. Rozumiesz i zgadzasz się, że Konto osobiste nie jest kontem bankowym, a zatem nie może być ubezpieczone, zabezpieczone gwarancjami ani w inny sposób chronione ubezpieczeniem bankowym, systemem ubezpieczenia depozytów lub innym podobnym systemem. Od pieniędzy wpłaconych na Twoje konto osobiste nie są naliczane odsetki.

9.10. Zgadzasz się płacić za usługi zamówione za pośrednictwem Serwisu, a także, jeśli to konieczne, ponosić dodatkowe koszty, w tym między innymi koszty podatkowe, opłaty, itp. Jesteś w pełni odpowiedzialny za terminową płatność wszystkich opłat. Płatności są dokonywane za pośrednictwem systemu płatności w wysokości wskazanej w Serwisie, a Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe płatności użytkownika wymienione powyżej. Płatność można uznać za nieodwołalnie przetworzoną i zakończoną po kliknięciu przycisku „Zapłać”. Klikając przycisk „Zapłać”, zgadzasz się, że nie anulujesz płatności i nie będziesz żądać jej anulowania. Składając zamówienie w Serwisie, zapewniasz, iż nie naruszasz przepisów żadnego kraju. Jako właściciel karty kredytowej akceptujesz postanowienia niniejszych Warunków użytkowania i gwarantujesz, że masz prawo do korzystania z towarów i usług oferowanych w Serwisie. Korzystając z określonych usług Serwisu, takich jak usługi hazardowe, dostarczasz dowody prawne, że osiągnąłeś limit wieku dozwolony w jurysdykcji Twojego kraju niezbędne do użytkowania Serwisu. Korzystając z usług Serwisu, automatycznie przyjmujesz odpowiedzialność prawną za przestrzeganie przepisów prawnych kraju, w którym usługi te są realizowane, a także potwierdzasz, że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione lub nielegalne działania i naruszenia. Korzystając z usług Serwisu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie płatności przez system płatności. Nie są dozwolone zwroty za już zakupione towary i/lub usługi ani anulowanie płatności. Jeśli chcesz odmówić korzystania z usługi przy następnym zakupie towarów i/lub usług, powinieneś użyć Konta osobistego w Serwisie i zrezygnować z usługi. W każdym razie system płatności nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie lub niemożność przetworzenia płatności związanych z kartą kredytową klienta ani za odmowę banku w zakresie przetwarzania płatności i obciążenia karty kredytowej. System płatności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, ilość lub koszt towarów i usług zakupionych przez Ciebie w Serwisie za pomocą karty kredytowej. Płacąc za dowolne towary i usługi Serwisu, przyjmujesz odpowiedzialność za przestrzeganie Warunków użytkowania Serwisu. Należy pamiętać, że tylko ty, jako posiadacz karty, jesteś odpowiedzialny za terminową płatność za towary i usługi zamówione za pośrednictwem Serwisu, a także za wszelkie dodatkowe koszty/opłaty. Jako podmiot przetwarzający płatności system płatności nie ponosi odpowiedzialności za ceny, całkowite ceny i/lub całkowite kwoty. Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi warunkami i/lub z innych powodów, nie przystępuj do płatności i, jeśli to konieczne, skontaktuj się z administratorem lub działem wsparcia Serwisu.

9.11. Masz prawo do wysłania prośby o wypłatę środków z konta w dowolnym momencie, pod warunkiem, że:

9.11.1. wszystkie płatności dokonane na Twoje konto zostały zweryfikowane i potwierdzono, że pomyślnie przeszły weryfikację; żadna z płatności nie została wycofana ani anulowana;

9.11.2. wszystkie czynności weryfikacyjne, o których mowa w punkcie 6, zostały należycie zakończone.

9.12. Żądając wypłaty, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

9.12.1. Twój profil powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje;

9.12.2. środki można wypłacić tylko w ten sam sposób, jaki wykorzystano do ich zdeponowania na koncie w Serwisie;

9.12.3. wpłaty dokonane za pomocą karty kredytowej MasterCard zostaną wypłacone alternatywnymi metodami płatności;

9.12.4. jeżeli żądana kwota przekracza tysiąc dolarów amerykańskich (lub w przypadkach wymagających weryfikacji), procedurę identyfikacyjną należy przeprowadzić, przesyłając nam kopię lub zdjęcie cyfrowe dokumentu tożsamości (strona ze zdjęciem), na przykład paszportu, karty identyfikacyjnej lub rachunku za media w celu weryfikacji adresu (z wyjątkiem rachunku za telefon komórkowy). Jeśli dokonujesz wpłaty na swoje Konto osobiste za pomocą karty kredytowej, musisz przesłać nam kopię karty (kopię obu stron). Pierwsze sześć cyfr i cztery ostatnie cyfry numeru karty powinny być wyraźnie widoczne (jeśli masz wytłoczony numer karty, ten sam numer powinien znajdować się z przodu i z tyłu karty), kod CVV2 powinien być zasłonięty;

9.12.5. Firma może potrącić 10% (co najmniej 0,5 USD) wypłaconej kwoty, jeśli pieniądze przekazane na konto gracza (całkowita kwota zakładów) są mniejsze niż trzykrotność łącznej kwoty wpłat. Firma potrąca 20% kwoty wymaganej do wypłaty środków, jeżeli środki zostały zdeponowane kartą kredytową;

9.12.6. obecne limity płatności w zależności od Twojego statusu:

StatusNa dzień (USD*)Na tydzień (USD*)Na miesiąc (USD*)
Początkujący1 0005 00010 000
Gracz1 0005 00010 000
Brązowy1 5007 00015 000
Srebrny2 00012 00020 000
Złoty5 00020 00030 000
Platynowy10 00050 000100 000

*1 USD = 60 RUB = 0,92 EUR = 24 UAH = 400 KZT

9.12.7. ustalone limity płatności obowiązują w dni powszednie. W weekendy lub święta obowiązuje limit 2000 USD dziennie. Jeśli wypłata wygranych przekracza 10 000 USD, Firma ma prawo podzielić płatności na raty miesięczne w wysokości do 10 000 USD. Firma nie płaci odsetek od istniejących długów. Warunki te nie dotyczą wygranych z jackpota oferowanego w Serwisie;

9.12.8. Ty z kolei akceptujesz harmonogram wypłat. Płatności są dokonywane przez całą dobę, od kilku minut do 24 godzin od daty prośby o wypłatę środków. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przetwarzaniu płatności po przetworzeniu wniosku przez naszych menedżerów.

9.13. Kiedy środki są przekazywane za pomocą usług dostawcy usług telefonicznych, płatności można dokonać nie wcześniej niż 2-3 tygodnie po otrzymaniu ostatniej płatności na konto ze względu na monitorowanie nieuczciwych działań.

9.14. Firma może pobierać opłatę w wysokości wydatków Firmy za wypłacanie pieniędzy, które nie zostały wykorzystane na gry.

10. Pieniądze z bonusu

10.1. Na vavada.com dla wszystkich nowych, zarejestrowanych graczy zawsze dostępny jest 100% Bonus od pierwszej wpłaty. Bonus od pierwszej wpłaty jest równy 100% kwoty pierwszej wpłaty gracza. Pieniądze bonusowe – wynagrodzenie równoważne prawdziwym pieniądzom, które użytkownik otrzymuje z kasyna za darmo i nieodpłatnie. Bonusy pieniężne są używane tylko w kasynie, a ich wypłata jest możliwa po spełnieniu wymagań zakładu x35. Po wysłaniu prośby o wypłatę środków nieodebrany bonus za pierwszą wpłatę zostaje anulowany.

10.2. W dowolnym momencie możesz aktywować bonus lub zrezygnować z niego samodzielnie, poprzez interfejs na profilu gracza.

10.2.1. Кiedy aktywujesz bonus:
- Kwota bonusu jest dodawana do Twojego salda bonusowego i przechowywana jest oddzielnie od salda gotówkowego.
- Кiedy obstawiasz zakład, jest on odejmowany od salda gotówkowego. W przypadku, gdy saldo środków pieniężnych jest niewystarczające, zakład jest odejmowany od salda bonusowego.
- Wszystkie wygrane są dodawane do salda bonusowego i nie można ich wypłacić, dopóki nie zostaną spełnione warunki obstawienia bonusu. Bezpośrednio sam bonus również nie może zostać wypłacony do czasu wykonania obstawienia bonusa
- Po spełnieniu warunku obstawienia kwota środków na Twoim saldzie bonusowym, która jest powiązana z aktywnym bonusem, jest przenoszona na saldo gotówkowe i może zostać wypłacona w dowolnym momencie.
- Nieobstawione bonusy nie nakładają ograniczeń na wycofywanie środków z konta rzeczywistego (gotówkowego). Jednak w przypadku wypłaty środków wszystkie aktywne bonusy, które nie zostały wykorzystane na koncie bonusowym, są anulowane.

10.2.2. Możesz anulować bonus w dowolnym momencie. Po anulowaniu bonusu środki na tym koncie są anulowane.

10.3. W przypadkach, w których wygrana jest tworzona kosztem zakładów postawionych na pieniądze bonusowe, wypłata wygranych nie przekracza 10-krotności kwoty naliczonego bonusu.

11. Twoje saldo gotówkowe i bonusowe

11.1. Nie możesz wypłacać środków z salda bonusowego. Po wpłaceniu środków osobistych zostaną one dodane do „salda gotówkowego”. Możesz wypłacić dowolne kwoty z salda gotówkowego, ale jednocześnie stracisz pozostałą kwotę z salda bonusowego. Należy pamiętać, że po wypełnieniu wniosku o płatność, automatycznie anulujesz wszystkie aktywowane bonusy. Nawet jeśli wniosek o płatność zostanie odrzucony z tego czy innego powodu, saldo nie zostanie przywrócone.

11.2. Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś wszystkie zasady i warunki dotyczące bonusów.

11.3. Należy uwzględnić to, że, zgadzając się na otrzymywanie bonusu z kasyna i otrzymywanie wygranych bonusowych przekraczających pięć tysięcy dolarów, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia takiego żądania do maksymalnie pięciu tysięcy dolarów w dowolnym okresie 7 dni.

11.4. Minimalna kwota wpłaty to 50 (pięćdziesiąt) rubli, 1 (jeden) euro, 1 (jeden) dolar, 20 (dwadzieścia) hrywien lub 300 (trzysta) tenge.

11.5. Minimalna kwota wypłaty to 1000 (tysiąc) rubli, 15 (piętnaście) euro, 15 (piętnaście) dolarów, 385 (trzysta osiemdziesiąt pięć) hrywien lub 5700 (pięć tysięcy siedemset) tenge.

12. Obstawianie

12.1. Obstawienie – suma zakładów, które gracz musi postawić, aby otrzymać pieniądze bonusowe i możliwość późniejszej wypłaty.

12.2. Obstawianie z wpłat – liczba zakładów, które gracz musi postawić, aby móc później wypłacić środki. W kasynie Vavada funkcjonuje obstawianie x3 na wpłaty.

13. Zwrot gotówki

13.1. Jeśli grasz w kasynie online vavada.com, nigdy nie poniesiesz nieodwracalnych szkód. Nasi gracze są ubezpieczeni od poważnych strat dzięki funkcji zwrotu gotówki.

13.2. Zwrot gotówki zapewnia rekompensatę w wysokości 10% kwoty pieniędzy utraconych przez cały czas od rejestracji. Kwotę straty oblicza się jako różnicę między całkowitą kwotą zakładów a wygraną. Jeśli wygrane przekraczają całkowitą kwotę zakładów, zwrot pieniędzy nie jest możliwy. Płatność jest dokonywana automatycznie pierwszego dnia każdego miesiąca.
Wzór na obliczenie zwrotu gotówki: (wszystkie zakłady - wszystkie wygrane) x 10% - zwrot gotówki wcześniej wypłacony.

13.3. Gracz otrzymuje zwrot gotówki pod warunkiem, że liczba zakładów przekroczy wygrywającą kwotę w raportowanym okresie czasu. Okres rozliczeniowy jest rozpatrywany od daty naliczenia ostatniego zwrotu gotówki.

13.4. W dowolnym momencie możesz aktywować zwrot gotówki lub zrezygnować z niego samodzielnie poprzez interfejs w profilu gracza. Podczas aktywacji zwrotu gotówki kwota jest dodawana do salda bonusowego, a wszystkie kolejne zakłady są uwzględniane. Możesz wypłacić gotówkę, obstawiając zakład x5.

13.5. Ważność nieaktywowanego zwrotu gotówki – 14 dni.

14. Bezpłatne spiny

14.1. W naszym kasynie każdy nowy gracz podczas rejestracji może otrzymać pewną liczbę darmowych spinów. Darmowy spin to spin w automatach, gdy pieniądze nie zostaną odjęte od salda gracza. Liczba darmowych obrotów zależy od administracji kasyna. Wymieniony bonus jest przyznawany tylko raz – bezpośrednio w celu rejestracji nowym graczom, którzy nie mają innych kont w kasynie vavada.com. Darmowe spiny są przyznawane według stawki minimalnej, niezależnie od waluty wybranej przez gracza. Aby otrzymać darmowe spiny, nie trzeba dokonywać wpłaty.

14.2. Wygrane uzyskane po użyciu darmowych spinów są dodawane do konta bonusowego gracza. Aby połączyć to saldo, musisz je aktywować w zakładce „Bonusy”. Pieniądze wygrane w wyniku korzystania z darmowych spinów podlegają obowiązkowemu obstawianiu. Na całą kwotę nakłada się veger x20. Obstawianie jest możliwe pod warunkiem, że obstawiasz bonus za prawdziwe pieniądze. Proces obstawiania jest dostępny w dowolnym automacie. Po spełnieniu warunków obstawiania możesz wypłacić pieniądze otrzymane z darmowych spinów przy wypłacie. Jeśli zasady zostaną naruszone lub kwota nie zostanie w pełni obstawiona, bonusy zostaną anulowane po wycofaniu środków.

15. Status

15.1. Podczas gry w kasynie vavada.com graczowi przypisuje się status. Status wzrasta automatycznie po osiągnięciu określonej liczby zakładów w slotach.

StatusSuma zakładów w ciągu miesiąca (USD*)
Początkujący0
Gracz15
Brązowy250
Srebrny4 000
Złoty8 000
Platynowy50 000

*1 USD = 60 RUB = 0,92 EUR = 24 UAH = 400 KZT

15.2. Pierwszego dnia każdego miesiąca vavada.com potwierdza przypisany status. Jeśli suma zakładów w danym miesiącu była niewystarczająca do utrzymania już przypisanego statusu, zmniejsza się.

16. Oszustwo, wyłudzenie, zmowa i działalność przestępcza

16.1. Poniższe działania są zabronione i stanowią istotne naruszenie Warunków użytkowania:

16.1.1. ujawnianie informacji stronom trzecim;

16.1.2. korzystanie z automatycznych graczy („botów”), błędów oprogramowania, złośliwego oprogramowania, nielegalnej lub oszukańczej działalności;

16.1.3. oszustwo, a także wykorzystanie skradzionych lub uzyskanych w inny sposób nielegalnie informacji z kart kredytowych do wpłaty środków na Konto osobiste;

16.1.4. angażowanie się w jakąkolwiek nielegalną działalność, w tym pranie pieniędzy lub działalność przestępczą;

16.1.5. zmowa lub próba zmowy i/lub zamiar bezpośredniego lub pośredniej zmowy z innymi graczami podczas gry w Serwisie.

16.2. Mamy prawo zawiesić, anulować lub unieważnić wszelkie wygrane i płatności (bonusy, monety itp.) otrzymane od nas, jeśli będziemy podejrzewać, że niewłaściwie je wykorzystujesz.

16.3. Firma podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zidentyfikować uczestników zmowy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wyrządzone Ci przez innych graczy w wyniku zmowy, oszustwa lub innych nielegalnych działań. Firma działa według własnego uznania w odniesieniu do takich incydentów.

16.4. Jeśli podejrzewasz, że któryś z graczy dopuszcza się nieuczciwego działania lub bierze udział w zmowie, powinieneś natychmiast to zgłosić, kontaktując się z naszym działem wsparcia klienta lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

16.5. Firma ma prawo odmówić dostępu do Serwisu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, zawiesić dostęp do Konta osobistego, jeśli podejrzewamy fakt oszustwa. Obecnie nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu ani rekompensaty środków wpłaconych na konto. Możemy zgłosić się do odpowiednich władz, a Ty musisz współpracować z Firmą w procesie dochodzenia.

16.6. Zabrania się korzystania z usług i/lub oprogramowania do nieuczciwych działań lub nielegalnych transakcji (w tym prania pieniędzy) zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji Twojego kraju. Firma ma prawo zawiesić lub zablokować Konto osobiste i zduplikowane konta oraz wypłacić środki. W tej sytuacji odmówisz zgłaszania roszczeń wobec Firmy.

17. Inne niedozwolone rodzaje działalności w serwisie

17.1. Nie należy używać obraźliwego lub agresywnego języka ani obrazów, nie należy przeklinać, grozić, nękać ani obrażać żadnego członka Serwisu, ani innych graczy.

17.2. Zabronione jest przesyłanie treści do Serwisu, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu, nie należy podejmować żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na działanie Serwisu, na przykład (między innymi) wydanie i/lub dystrybucję złośliwego oprogramowania lub wirusów. Spam i wszelka korespondencja masowa są zabronione. Ponadto nie wolno interweniować, usuwać, ani w żaden inny sposób modyfikować żadnych informacji zawartych w Serwisie.

17.3. Możesz korzystać z usług Serwisu wyłącznie dla własnej rozrywki. Nie możesz kopiować żadnej części lub wszystkich informacji z Serwisu bez pisemnej zgody Firmy.

17.4. Zgadzasz się nie naruszać ani nie szkodzić Serwisowi, nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Serwisu czy w inny sposób próbować omijać system bezpieczeństwa Serwisu. W przypadku prób ominięcia systemu bezpieczeństwa lub oprogramowania natychmiast przerwiemy dostęp do Serwisu i zawiesimy Konto osobiste. Mamy prawo zgłosić to odpowiednim władzom.

17.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wyrządzone Tobie lub stronom trzecim w wyniku wad oprogramowania informatycznego spowodowanych atakami hakerów, wirusami lub innymi szkodliwymi materiałami technologicznymi podczas korzystania z Serwisu lub pobierania plików z linków i wszelkich materiałów dostępnych w Serwisie.

17.6. Zabrania się sprzedaży lub przekazywania kont innym graczom, a także celowej utraty środków w celu dalszego przekazywanie środków innym graczom.

18. Okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania

18.1. Możesz zamknąć swoje Konto osobiste, a także usunąć nazwę użytkownika i hasło, wysyłając odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

18.2. Nadal jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania na swoim koncie osobistym od momentu wysłania prośby o zamknięcie konta, aż do otrzymania od nas potwierdzenia, że twoje konto zostało zamknięte i usunięte.

18.3. Firma może pobierać obowiązkowe opłaty do czasu zamknięcia Konta osobistego. Jeśli konto osobiste zostanie zamknięte, usunięte lub anulowane, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy, a środków, w tym bonusów, punktów lojalnościowych i innych nagród, nie będzie można zamienić na gotówkę. Dostęp do konta i dalsze korzystanie z niego nie jest możliwe.

18.4. Zgodnie z Warunkami użytkowania, jeśli Konto osobiste zostanie zamknięte, żadna ze stron nie ma żadnych zobowiązań wobec drugiej strony.

18.5. Firma ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta osobistego, nazwy użytkownika i/lub hasła bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli:

18.5.1. postanowiliśmy przestać zasadniczo świadczyć usługi lub tylko wobec Ciebie;

18.5.2. Twoje konto było w jakiś sposób powiązane z usuniętym kontem;

18.5.3. Konto osobiste jest w jakiś sposób powiązane z zablokowanym kontem. Mamy prawo zamknąć Twoje konto i zablokować środki na kontach, niezależnie od przyczyny tego związku. W wyjątkowych przypadkach saldo na Twoim koncie może zostać zwrócone na żądanie, z wyjątkiem kwoty należnej Firmie;

18.5.4. próbujesz włamać się do systemu lub brać udział w zmowie;

18.5.5. próbujesz ingerować i manipulować oprogramowaniem w Serwisie;

18.5.6. używasz swojego Konta osobistego w celach niezgodnych z prawem w świetle obowiązującego prawa lub uzyskujesz dostęp do Serwisu z obszaru jurysdykcji, która zabrania uczestnictwa w grach hazardowych;

18.5.7. publikujesz obraźliwe lub poniżające wpisy w Serwisie.

18.6. Firma może zlikwidować lub zawiesić Konto osobiste bez powiadomienia, jeśli konto nie było aktywne przez sześć miesięcy lub dłużej. Po zamknięciu konta Warunki użytkowania wygasają od momentu zamknięcia.

18.7. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Konta osobistego i rozwiązania Warunków użytkowania poprzez wysłanie powiadomienia na Twój adres e-mail lub podany adres pocztowy. W przypadku takiego zamknięcia zobowiązujemy się do zwrotu salda na Twoje konto osobiste, chyba że zamkniemy Twoje konto zgodnie z paragrafem 15 („Oszustwo, wyłudzenie, zmowa i działalność przestępcza”) i 23 („Naruszenie Warunków użytkowania”) niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie uda się nam z Tobą skontaktować, środki zostaną przekazane organowi regulacyjnemu lub Firmie.

19. Zmiany w serwisie

19.1. Mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania i według naszego wyboru, do zmiany i poprawienia informacji lub usług Serwisu w celu aktualizacji i konserwacji Serwisu.

20. Wykorzystanie „cookies” w serwisie

20.1. Plik „cookie” – to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze za każdym razem, gdy odwiedzasz Serwis. Dzięki temu firma może Cię rozpoznać po powrocie na stronę internetową. Aby zapewnić funkcjonalność Serwisu, firma wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji na temat kontroli i usuwania plików cookie można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie powiązanych z naszym Serwisem może spowodować zablokowanie dostępu do niektórych funkcji Serwisu lub jej części.

21. Awarie systemu

21.1. Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby jak najszybciej naprawić wszelkie awarie systemu lub błędy, które wystąpiły podczas gry (nieprawidłowe działanie podczas normalnego działania logiki gry). Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie oprogramowania i sprzętu technologii informatycznej spowodowane przez sprzęt używany przez Ciebie lub innych graczy w celu uzyskania dostępu do Serwisu, a także za błędy dostawców usług internetowych.

22. Błędy w oprogramowaniu

22.1. Podczas korzystania z usług Serwisu mogą wystąpić pewne okoliczności, w których zakład został zaakceptowany, a nagroda została wypłacona, ale stało się to jako błąd ze strony Firmy. W tych okolicznościach Firma ma prawo anulować lub ograniczyć takie zakłady i wygrane.

22.2. Wykorzystanie nieprawidłowo wpłaconych środków na Twoje konto do obstawiania zakładów lub gier może prowadzić do anulowania przez Firmę takich zakładów i lub wygranych uzyskanych przy użyciu tych środków. Jeśli płatności z tytułu wygranych otrzymanych z powodu nieprawidłowo otrzymanych środków zostały już dokonane, wówczas środki te uznaje się za przekazane Tobie na zasadzie zaufania. Na żądanie należy natychmiast zwrócić te środki Firmie.

22.3. Firma, a także nasi agenci, pracownicy, partnerzy i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, a także za utratę wygranych, które wystąpiły z powodu Twojego lub naszego błędu.

22.4. Dystrybutorzy, licencjobiorcy Firmy, a także sama Firma oraz jej zależne spółki-córki, w tym wszyscy pracownicy i kierownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub straty poniesione przez użytkownika z powodu niewłaściwego wykorzystania informacji przesyłanych przez Internet lub spowodowanego przechwyceniem tych informacji.

23. Ograniczenie odpowiedzialności firmy

23.1. Zgadzasz się na fakt, że korzystasz z usług Serwisu według własnego uznania i na własne ryzyko, a zatem ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług Serwisu.

23.2. Serwis działa zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Nie udzielamy żadnych gwarancji, dodatkowych oświadczeń dotyczących Serwisu i/lub świadczonych usług, a tym samym wykluczamy wszelką odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem i wszelkimi domniemanymi gwarancjami.

23.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa, umów, zaniechania lub jakichkolwiek strat lub ubytków, w tym utraty danych, dochodów, uszczerbku na reputacji, wizerunku i wszelkich strat, których obecnie nie można przewidzieć. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony internetowej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem Serwisu.

24. Naruszenie Warunków korzystania

24.1. Ponosisz odpowiedzialność za zrekompensowanie Firmie wszelkich roszczeń, kosztów i innych wydatków poniesionych w związku z naruszeniem Warunków Korzystania.

24.2. Zgadzasz się w pełni zrekompensować nasze straty związane z ochroną Firmy, partnerów i ich odpowiednich firm, w tym urzędników, kierowników, pracowników, przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami i każdym rodzajem odpowiedzialności, w tym kosztami sądowymi lub innymi wydatkami poniesionymi w wyniku:

24.2.1. Twojego naruszenia Warunków użytkowania;

24.2.2. Twojego naruszenia prawa przez strony trzecie;

24.2.3. dostępu do Serwisu przez inną osobę wykorzystującą dane identyfikacyjne użytkownika, za jego zgodą lub bez;

24.2.4. uzyskania wszystkich wygranych uzyskanych w ten sposób.

24.3. W przypadku naruszenia przez Ciebie Warunków użytkowania Firma ma prawo:

24.3.1. żądać rozwiązania umowy, jeśli narusza ona Warunki użytkowania, wysyłając powiadomienie (przy wykorzystaniu danych kontaktowych);

24.3.2. zawiesić Konto osobiste, aby ograniczyć możliwość grania w gry lub stawiania zakładów w Serwisie;

24.3.3. zablokować Twoje Konto osobiste, z uprzednim powiadomieniem lub bez;

24.3.4. potrącić kwotę wygranych lub bonusów z Konta osobistego otrzymanych w wyniku istotnego naruszenia Warunków użytkowania.

24.4. Jeśli nie zastosujesz się do żadnego z artykułów Warunków Korzystania, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego Konta osobistego.

25. Prawa własności intelektualnej

25.1. Treść Serwisu jest chroniona prawem autorskim. Zawartość Serwisu jest własnością Firmy lub jest używana zgodnie z licencją strony trzeciej. Wszystkie materiały znajdujące się w Serwisie można pobrać tylko z jednego komputera osobistego i wydrukować wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego.

25.2. W żadnym wypadku korzystanie z Serwisu nie przyznaje żadnych praw własności intelektualnej (znaków towarowych, know-how, praw autorskich) stanowiących własność Firmy i osób trzecich.

25.3. Jakiekolwiek wykorzystanie lub powielanie nazwy handlowej, znaku handlowego, logo lub innych materiałów prezentowanych w Serwisie jest surowo zabronione.

26. Twoje dane osobowe

26.1. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w ramach sposobu, w jaki Firma wykorzystuje takie dane, które gromadzone są podczas odwiedzin w Serwisie. Bardzo poważnie podchodzimy do naszego sposobu wykorzystywania danych osobowych. Firma przetwarza dane osobowe w ścisłej zgodności z polityką prywatności dotyczącą informacji otrzymanych od Ciebie.

26.2. Przesyłając informacje Firmie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora Serwisu w celach określonych w Warunkach użytkowania, a także w celu spełnienia obowiązków normatywnych lub prawnych.

26.3. Zgodnie z polityką Firmy zabronione jest ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych, tylko pracownicy Firmy mają dostęp do danych osobowych w celu świadczenia usług.

26.4. Firma przechowuje kopie wszystkich otrzymanych od Ciebie listów, w tym wiadomości e-mail, aby zapewnić dokładne rejestrowanie Twoich danych osobowych.

27. Reklamacje i powiadomienia

27.1. Jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą usług Serwisu, skontaktuj się z obsługą klienta Serwisu tak szybko, jak to możliwe, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Nasz zespół obsługi klienta sprawdzi Twoje roszczenie i odpowie Ci w ciągu 3 dni lub wcześniej, jeśli to możliwe.

27.2. Jeśli pojawi się jakikolwiek spór, automatycznie zgadzasz się na wykorzystanie zapisów serwera jako faktycznych i końcowych dowodów w celu ustalenia wyniku wszelkich roszczeń lub sporów.

27.3. Wynik wszystkich gier w Serwisie zależy od generatora liczb losowych. Akceptujesz wyniki wszystkich gier. W przypadku rozbieżności między wynikami gry na twoim komputerze i na naszym serwerze wyniki na naszym serwerze są uważane za ostateczne i bezwarunkowe. W przypadku rozbieżności między saldem konta wyświetlanego na Twoim komputerze a tym na serwerze Firmy, nasze informacje na serwerze są uważane za prawidłowe i ostateczne.

27.4. Aby złożyć reklamację do organów regulacyjnych Curaçao, użyj adresu e-mail: [email protected]

28. Siła wyższa

28.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedotrzymanie lub opóźnienie w wypełnieniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Warunków Korzystania spowodowane przez zdarzenia poza naszą właściwą kontrolą, w tym operacje wojskowe, klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, awarie sieci danych, strajki, ataki w Internecie lub ataki DDoS, które mogą spowodować niekorzystne skutki, zwane dalej „Siłą wyższą”.

28.2. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej funkcjonowanie Firmy zostaje zawieszone do końca oddziaływania takich okoliczności, dlatego Firma zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów wypełnienia swoich zobowiązań. Jednak pomimo Siły wyższej, firma będzie szukać rozwiązań w celu wypełnienia swoich zobowiązań i, jeśli to możliwe, przerwania działania siły wyższej.

29. Klauzula prawna

29.1. W przypadku, gdy nie będziemy mogli zmusić Cię do wypełnienia któregokolwiek z Twoich zobowiązań lub gdy nie będziemy mogli skorzystać z jakichkolwiek praw ochronnych przewidzianych przez ustawę, do których jesteśmy uprawnieni, nie stanowi to zrzeczenia się takich praw i środków prawnych, a także nie zwalnia Cię od ścisłego przestrzegania wszystkich zobowiązań i ich wykonania.

29.2. Odmowa spełnienia przez Firmę jakichkolwiek zobowiązań nie może mieć mocy prawnej, chyba że została dokonana w oficjalnej formie i osobiście złożona na piśmie.

30. Autonomia przepisów

30.1. Jeśli którykolwiek postanowienie Warunków Korzystania stanie się nieważny, stanie się niezgodny z prawem lub straci moc prawną, warunki te, artykuły lub postanowienia należy oddzielić od pozostałych Warunków Korzystania, mimo że zachowują one moc prawną w całości, zgodnie z prawem. Zgodnie z obowiązującym prawem Firma ma prawo nie wypełniać części, które utraciły moc prawną, lub uznać je za nieważne w celu odzwierciedlenia pierwotnego zamiaru.

31. Odniesienia

31.1. Ten Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, na które Firma nie ma wpływu i które nie są określone w Warunkach użytkowania. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania właścicieli tych witryn, sponsoring i działania reklamowe prowadzone przez strony trzecie na tych stronach, a także za ich treść. Linki do stron internetowych osób trzecich są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Klikasz takie linki na własne ryzyko.

32. Prawodawstwo i jurysdykcja

32.1. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Antyli Holenderskich i bezwarunkowo poddajesz się jurysdykcji sądów Antyli Holenderskich w zakresie rozwiązywania sporów (w tym roszczeń wzajemnych i roszczeń odszkodowawczych), które mogą powstać w związku ze stosunkami prawnymi (moc prawna, interpretacja, legalność itp.) ustalone w Warunkach użytkowania lub w jakikolwiek inny sposób przewidziany w Warunkach użytkowania.

33. Interpretacja

33.1. Oryginalny tekst Warunków użytkowania sporządzono w języku angielskim, a każda interpretacja powinna opierać się na tekście źródłowym w języku angielskim. Angielska wersja tekstu ma pierwszeństwo przed wszelkimi dokumentami lub powiadomieniami przetłumaczonymi na każdy inny język.

34. Absolutne ograniczenie

34.1. Klienci z USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch nie będą dopuszczani do korzystania z Serwisu.

34.2. W uzupełnieniu do punkt 34.1 należy dodać, że nie można grać we wszystkie gry NetEnt ani korzystać z nich na takich terytoriach jak: Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Kambodża, Ekwador, Gujana, Hongkong, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laos, Birma Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Jemen, Zimbabwe, Belgia, Bułgaria, Kanada, Dania, Estonia, Francja, Włochy, Meksyk, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, USA i Wielka Brytania.

34.3. Теrytoria Branded Game:

а. W uzupełnieniu do pkt 34.2. należy dodać, że nie można grać ani uzyskiwać dostępu do gier, takich jak Guns & Roses, Jimi Hendrix i Motörhead w następujących krajach: Australia, Azerbejdżan, Chiny, Indie, Malezja, Katar, Rosja, Tajlandia, Tunezja, Turcja i Ukraina.

b. W takie gry, jak Uniwersalny potwór (Universal Monsters) (Frankenstein, Narzeczona Frankensteina, Drakula, Upiór w operze, Potwór z czarnej laguny i Niewidzialny człowiek) (Frankenstein, the Bride of Frankenstein, Dracula, The Phantom of the Opera, Creature from the Black Lagoon and The Invisible Man) MOŻNA grać TYLKO w następujących krajach: Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria , Ukraina, Chorwacja, Macedonia, Turcja, Austria, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Finlandia, Niemcy, Grecja , Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Peru, Polska, Słowacja, Słowenia i Szwecja.

35. Warunki uzupełniające

35.1. Ze względu na stale zmieniające się przepisy dotyczące zapobiegania działalności przestępczej i praniu pieniędzy, a także finansowaniu terroryzmu, nasza Firma ściśle przestrzega wytycznych i procedur zwalczania prania pieniędzy (ang. anti-money laundering, AML). Klienci Firmy muszą przejść procedurę weryfikacji (ang. due diligence, DD), a ich dane muszą zostać wprowadzone do rejestru.

35.2. Wszelkie istniejące konta anonimowe lub konta, które są uważane za pseudonim („nom de plume”) lub które mają niespójną lub nieodpowiednią identyfikację, muszą przejść najwcześniej jak to możliwe procedurę kompleksowej weryfikacji (DD) w celu ustalenia tożsamości i rzetelności posiadacza konta osobistego.

35.3. Gry hazardowe w Internecie mogą być nielegalne w tej jurysdykcji, w której się znajdujesz; jeśli tak jest, nie masz prawa używać swojej karty płatniczej do przeprowadzenia transakcji.

35.4. Posiadacz karty musi znać przepisy dotyczące gier hazardowych online w swoim kraju zamieszkania.

35.5. Korzystanie z usług oferowanych w Serwisie przez osoby niepełnoletnie jest zabronione.

35.6. E-mail w celu reklamacji do licencjodawcy: [email protected].

35.7. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami usługi Yandex.Money (link do warunków usługi „Szybka płatność”: https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default).

35.8. Alacomia Ltd. (zwany dalej Agentem) jest operatorem przyjmującym płatności. Umowa operacyjna stanowi, że Agent pomoże w rozwoju i popularyzacji usługi zgodnie z Licencją na gry nr 8048/JAZ2017-035 zakładów online za pośrednictwem strony internetowej https://vavada.com.